MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad is op school het aanspreekpunt voor leden van het team en ouders. De MR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van beide partijen.
De wet geeft aan de MR een aantal bijzondere rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht.

Voorstellen leden van de MR
Jaarverslag MR 2020 2021
Activiteitenplan MR 2021 2022
 
Instemmingsrecht
Wanneer het bestuur belangrijke koerswijzigingen in het beleid van de school voorstelt heeft het de instemming van de MR nodig. Instemming betekent dat de MR  haar goedkeuring dient te verlenen aan besluiten die worden genomen.
Team en ouders hebben elk instemmingsrecht over die zaken die voor hen van belang zijn.
Beide partijen moeten instemmen met de invulling van het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
 
De ouders hebben instemmingsrecht over:
De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage; aangaan/ verbreken/wijzigen van duurzame samenwerking met andere instellingen; inkrimping/uitbreiding/opheffing  van de school; overdracht/omzetting/fusie van de school; verandering grondslag van de school.
 
Het team moet haar instemming verlenen aan:
Besluiten over het formatieplan van de school; het werkreglement; de nascholing; de verlofregeling; de taakverdeling en taakbelasting; de functiebeoordeling.
 
Adviesrecht
Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de taakverdeling binnen de schoolleiding, nieuwbouw of verbouwing en het beleid met betrekking tot aanstelling en ontslag van het personeel.
De onderwerpen waar de oudergeleding instemmingsrecht heeft, daar moet de teamgeleding advies geven en andersom.
 
MR-leden worden voor een periode van twee jaar gekozen. Vervolgens kunnen zij zich voor een volgende termijn beschikbaar stellen.
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar.
Notulen liggen ter inzage bij de secretaris.
 
Leden namens het team:
Pieter Oudhuis
Ilse Breggeman
Roosmarijn van den Dijssel
 
Leden namens de ouders:
Maurice van Gastel 
Jiska Zijp
Jordy van Duin 
 
Voor algemene beleidszaken aangaande alle ISOBscholen bestaat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier wordt op dezelfde wijze advies gegeven en ingestemd.
Namens onze school heeft Ilse Breggeman zitting in de GMR.